• RSS
  • Navigator

Občan třetí země

Kroky, které musí rodinní příslušníci z třetích zemí (tj. ti, kteří nemají občanství jedné ze zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska) před příjezdem podnikout, se liší v závisloti na plánované délce jejich pobytu.


Pobyt do 90 dnů

Pobyt nad 90 dnů


Pobyt do 90 dnů

Rodinní příslušníci, kteří jsou občany třetího státu bez vízové povinnosti, mohou v ČR pobývat až 3 měsíce bez víza pouze s cestovním pasem.


Pokud rodinný příslušník občana EU z třetí země podléhá z titulu své státní příslušnosti vízové povinnosti, potřebuje pro vstup do České republiky platné krátkodobé vízum pro rodinné příslušníky občanů EU/ČR. Toto vízum nepotřebují ti rodinní příslušníci, kteří jsou držiteli průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU nebo pobytové karty rodinného příslušníka občana EU vydané jiným státem EU, Islandem, Norskem, Švýcarskem nebo Lichtenštejnskem a jejich délka pobytu na území ČR nepřesáhne 3 měsíce.


Postup při podání žádosti:

  • zjistěte, na kterém konzulátu nebo v kterém vízovém centru budete žádost podávat

  • sjednejte si termín k podání žádosti

  • žádosti se obvykle podávají osobně a odebírají se biometrické údaje (otisky prstů)


Náležitosti:

  • formulář žádosti

  • cestovní doklad žadatele

  • fotografie (35 mm x 45 mm)

  • doklady prokazující existenci občana EU (kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu občana EU)

  • doklad potvrzující, že žadatel je rodinným příslušníkem občana EU (oddací list, rodný list, doklad o závislosti, vážných zdravotních důvodech, doklady o existenci trvalého vztahu)

  • doklad o tom, že občan EU již pobývá v ČR, kam ho rodinný příslušník bude následovat, resp. doklad o plánované cestě občana EU a jej doprovázejícího žadatele do ČR (např. rezervace letenek)

Občané třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů států EU, jsou povinni se do 3 pracovních dnů po vstupu na území zaregistrovat na místně příslušném odboru cizinecké policie (seznam pracovišť zde), pokud za ně tuto povinnost nesplní ubytovatel.

Pobyt nad 90 dnů

Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU a doprovází občana EU na území ČR, je v případě, že hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, povinen požádat Ministerstvo vnitra o vydání povolení k přechodnému pobytu a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu na území. Žádost se podává osobně na kterémkoli pracovišti MV ČR.


Náležitosti:


Náležitosti žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být předloženy v originále. Všechny předkládané dokumenty také musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy.


Žádost se vyřizuje ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana EU se vydává na dobu shodnou s dobou předpokládaného pobytu občana EU, nejdéle však na 5 let.Poslední změna: 17. leden 2022 12:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám