• socialIcon
  • socialIcon

Vědec

Kroky, které musí vědec po příjezdu na území České republiky podniknout, se liší podle předpokládané délky jeho pobytu.


Pobyt nad 30 dnů

Pobyt nad 90 dnů


Pobyt nad 30 dnů

Pokud se chce občan EU/EHP nebo Švýcarska zdržovat na území České republiky déle než 30 dnů, musí se ve lhůtě do 30 dnů od vstupu na území republiky dostavit na příslušné pracoviště cizinecké policie (určené dle místa pobytu- seznam pracovišť najdete zde) a nahlásit zde místo pobytu. Stejnou povinnost mají i rodinní příslušníci občana EU. Nevztahuje se na cizince, za které tuto povinnost splní ubytovatel (hotel, hostel, studentská kolej apod.)


Případné změny jména, osobního stavu, údajů v cestovním dokladu a v dokladu vydaném podle Zákona o pobytu cizinců jsou občané EU povinni ohlásit do 15 pracovních dnů.


Pobyt nad 90 dnů

Při pobytu delším než 3 měsíce, může cizinec z EU zažádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území ČR. Toto potvrzení není podmínkou pobytu v České republice, záleží pouze na cizinci, zda o jeho vydání požádá nebo ne. Spolu s potvrzením ale cizinec obdrží i „rodné číslo“, které je státními i soukromými institucemi vyžadováno při mnoha administrativních úkonech. Žádost se podává na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra dle místa hlášeného pobytu žadatele.


Náležitosti:

  • formulář žádosti

  • cestovní doklad (nebo průkaz totožnosti občana EU)

  • doklad potvrzující účel pobytu (při účelu „vědecký výzkum“ je tímto dokladem Dohoda o hostování – více informací zde)

  • fotografie (35 mm x 45 mm)

  • doklad o zajištění ubytování na území ČR (smlouva o ubytování, nájemní smlouva, podnájemní smlouva, doklad o vlastnictví nemovitosti)


Náležitosti žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být vždy předloženy v originále. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy.


Žádost se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.
Poslední změna: 28. červenec 2020 12:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám