• RSS
 • Navigator

Povinnosti cizince po příjezdu

Občané třetích zemí

Registrace po příjezdu do ČR

V případě podané žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu v zahraničí se po jeho schválení uděluje cizinci Dlouhodobé vízum za účelem převzetí Povolení k dlouhodobému pobytu. Toto vízum se uděluje do pasu (cestovního dokladu) cizince formou vízového štítku. Všem žadatelům, vč. dětí, se uděluje samostatné vízum, i když je dítě zapsáno v pase rodiče – v tom případě se vylepí do jednoho pasu dva vízové štítky.


Cestovní doklady občanů třetích zemí se, až na výjimky, při vstupu a výstupu do/z schengenského prostoru, opatřují vstupním / výstupním razítkem. Je dobré vždy překontrolovat, že byl cestovní doklad razítkem opatřen.


Po příjezdu na území ČR je nutné se osobně dostavit ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR na pracoviště Ministerstva vnitra ČR s platným cestovním dokladem k vyzvednutí Povolení k dlouhodobému pobytu a pořízení biometrických údajů a podpisu. Následně může dojít k vydání průkazu o povolení k pobytu.


Návštěvu pracoviště MV ČR Vám ve spolupráci s Euraxess Praha předem objednáme. Výše uvedené platí i v případě podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu z území ČR.


Po této první schůzce na MV ČR jsou cizinci vyzváni se osobně dostavit podruhé na MV ČR za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu (pobytová karta) a pobytová agenda bude tímto úkonem vyřízena. Je však nezbytné si pohlídat datum expirace stávajícího povolení a před vypršením platnosti je třeba podat žádost o prodloužení dlouhodobého pobytu či jiného typu pobytového oprávnění a nebo opustit území ČR.


Občan třetí země má povinnost na požádání policie prokázat svou totožnost platným cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k pobytu (biometrický průkaz/ pobytová karta). Občan třetí země tedy může namísto cestovního dokladu předložit pouze tento biometrický průkaz. Pro účely cestování mimo území ČR však biometrický průkaz nenahrazuje cestovní doklad a je tedy nutné, aby občan třetí země disponoval obojím – jak platným cestovním dokladem, tak platným biometrickým průkazem o povolení k pobytu.Adaptačně-integrační kurz

Každý cizinec, kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.


V rámci kurzu budou cizinci seznámeni s právy a povinnostmi vyplývajícími z jejich pobytu na území České republiky, se základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi, které v České republice převládají. Účastníkům kurzu navíc budou poskytnuty informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství.


Absolvovat adaptačně-integrační kurz nemusí cizinec:

 • který již tento kurz absolvoval nebo mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67 přede dnem 1. 1. 2021 za podmínky, že toto povolení bylo ke dni 1. 1. 2021 platné.

 • který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia.

 • který v den nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k pobytu nedovršil věk 15 let nebo který v tento den dovršil věk 61 let.

 • držitel zaměstnaneckých a modrých karet vydaných v rámci vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál.

 • občan EU a jeho rodinní příslušníci.


Cizinec, na kterého se povinnost vztahuje, musí tento kurz absolvovat nejpozději do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu resp. do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu. Cena kurzu je 1 500,- Kč a trvá čtyři hodiny.


Detailní informace o možnostech absolvování kurzu, termínech a ceně vám poskytne Staff Welcome Centre .Hlášení změn údajů v pobytové kartě cizince


Občané třetí země jsou do 3 pracovních dnů povinni ohlásit změnu:

 • jména/příjmení

 • osobního stavu (manželství, rozvod, ovdovění)

 • údajů v cestovním dokladu/dokladu totožnosti včetně jeho výměny

 • údajů v pobytové kartě


V případě změny bydliště se musí tato změna ohlásit:

 • do 30 dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 30 dnů (u dlouhodobého pobytu)

 • do 30 pracovních dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů (u trvalého pobytu)


Všechny výše uvedené změny hlásí cizinec na pracovišti MV ČR.


Občané EU

Informace o krocích, které musí po příjezdu podniknout občané EU, najdete zde.
Poslední změna: 22. březen 2021 15:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám