• RSS
  • Navigator

Občan EU

Rodinní příslušníci, kteří jsou sami občany států EU, Islandu, Norska, Švýcarska nebo Lichtenštejnska nepotřebují k pobytu na území ČR žádné povolení, postačí jim pouze platný cestovní doklad nebo průkaz totožnosti.


Kroky, které musí po příjezdu na území České republiky podniknout, se liší podle plánované délky jejich pobytu.


Pobyt nad 30 dnů

Pobyt nad 90 dnů


Pobyt nad 30 dnů

Pokud délka pobytu překročí 30 dnů, musí rodinní příslušníci do 30 dnů od vstupu na území ohlásit svou přítomnost na příslušném odboru cizinecké policie (seznam pracovišť zde). Tato povinnost se nevztahuje rodinné příslušníky, kteří tuto povinnost splnili u ubytovatele (hotel, hostel, studentská kolej apod.).


Pobyt nad 90 dnů

Při pobytu delším než 3 měsíce, může rodinný příslušník občana EU požádat o vydání osvědčení o registraci za účelem sloučení rodiny.


Náležitosti:

  • formulář žádosti

  • cestovní doklad

  • doklad potvrzující, že žadatel je rodinným příslušníkem občana EU (oddací list, rodný list, doklad o závislosti, vážných zdravotních důvodech, doklady o existenci trvalého vztahu)

  • fotografie (35 mm x 45 mm)

  • doklad o zdravotním pojištění

  • doklad o zajištění ubytování na území ČR (smlouva o ubytování, nájemní smlouva, podnájemní smlouva, doklad o vlastnictví nemovitosti)

  • poplatek


Náležitosti žádosti o osvědčení o registraci nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být vždy předloženy v originále. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy.


Žádost se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.Poslední změna: 11. listopad 2021 14:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám