• RSS
 • Navigator

Rodinný příslušník

Kroky, které musí rodinní příslušníci vědeckých pracovníků - občané z třetích zemí (tj. ti, kteří nemají občanství jedné ze zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska) před příjezdem podnikout, se liší v závislosti na plánované délce jejich pobytu.


Pobyt v ČR / schengenském prostoru do 90 dnů

Pobyt v ČR nad 90 dnů

Povinnosti cizince po příjezdu do ČR


Schengenské (krátkodobé) vízum za účelem návštěvy rodiny a přátel (do 90 dnů)


Legislativně upravuje:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)


Žádost se podává ve státě, jehož je žadatel občanem nebo v němž má povolený pobyt, nejčastěji osobně na zastupitelském úřadu ČR- seznam úřadů najdete zde.


Podmínka:

 • o schengenské vízum se žádá nejdříve 6 měsíců a nejpozději 15 dnů před cestou

 • pozvání k návštěvě České republiky


Postup při podání žádosti:

 • zjistěte, na kterém konzulátu nebo v kterém vízovém centru budete žádost podávat

 • žádost se podává na konzulátu toho státu schengenského prostoru, který je jediným nebo hlavním cílem cesty

 • sjednejte si termín k podání žádosti

 • žádosti se obvykle podávají osobně a odebírají se biometrické údaje (otisky prstů), děti do 12 let otisky prstů neodevzdávají, není nutná osobní účast, děti 12 – 15 let nutný doprovod


Náležitosti:

 • cestovní doklad

 • formulář

 • fotografie (35 mm x 45 mm)

 • podpůrné dokumenty prokazující

  • účel cesty (oficiální či neoficiální pozvání)

  • ubytování (smlouva o ubytování, nájemní smlouva, podnájemní smlouva, potvrzení o zajištění ubytování, rezervace, soukromé pozvání, ve kterém je uvedeno jméno a adresa zvoucí osoby)

  • finanční prostředky (výpis z bankovního účtu, doklad o zaplacení služeb, apod.)

  • záměr opustit zemi (např. rezervace letenky/jízdenky)

 • cestovní zdravotní pojištění (musí být platné na území všech států schengenského prostoru a pokrývat celou dobu pobytu, minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR)

 • poplatek


O žádostech se běžně rozhodne během 3 – 5 dnů. Zákonná lhůta pro vyřízení je 15 dnů.


Dlouhodobý pobyt (nad 90 dnů) za účelem společného soužití rodiny


Legislativně upravuje:

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů


Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se podává na zastupitelském úřadu.


Kdo může podat žádost na našem území:

 • držitel dlouhodobého víza k pobytu nad 90 dnů

 • držitel povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem


Kdo může žádat:

 • manžel/ka cizince s povoleným pobytem

 • nezaopatřené dítě cizince s povoleným pobytem

 • nezaopatřené dítě manžela cizince s povoleným pobytem

 • nezletilý cizinec, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče

 • rodič nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu

 • osamělý cizinec starší 65 let nebo bez ohledu na věk cizinec, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území

 • osoba, která před vstupem na území pobývala na území jiného členského státu EU jako rodinný příslušník držitele modré karty


Postup při podání žádosti:

 • zjistěte, na kterém konzulátu nebo v kterém vízovém centru budete žádost podávat

 • sjednejte si termín k podání žádosti

 • žádosti se obvykle podávají osobně a odebírají se biometrické údaje (otisky prstů)


Náležitosti:

 • cestovní doklad

 • formulář - zelená barva, „Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu“, účel „Sloučení rodiny“

 • 2 fotografie (35 x 45mm)

 • poplatek - placený kolkovými známkami v konkrétní hodnotě, které lze zakoupit na každé poště

 • podpůrné doklady potvrzující

  • příbuzenský vztah

  • úhrnný měsíční příjem rodiny- čistý měsíční příjem živitele rodiny za poslední 3 měsíce

  • čestné prohlášení živitele rodiny, že rodinu po dobu pobytu finančně zabezpečí

  • ubytování – originál v češtině, smlouva o ubytování, nájemní smlouva, podnájemní smlouva apod.

  • děti předloží souhlas rodičů / zákonných zástupců s pobytem na území ČR (nepředkládá se, cestuje-li rodič s dítětem)

 • na požádání doklad obdobný výpisu z RT ČR – vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem a dále ze států, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, podrobné informace k jednotlivým zemím a jak tento doklad získat poskytne Staff Welcome Centre

 • na vyžádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

 • cestovní zdravotní pojištění- smlouva o pojištění a doklad o zaplacení pojistného po dobu pobytu na území, předkládá se v případě udělení víza


Následně rodinný příslušník kontaktuje příslušný Zastupitelský úřad ČR v zahraničí, ZÚ mu stanoví termín přijetí žádosti zpravidla v termínu 14 dnů od kontaktování tohoto ZÚ a poté osobně podává na zastupitelství žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.


Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je 270 dnů. Povolení k dlouhodobému pobytu se vydá na dobu odpovídající průkazu o povolení k pobytu nositele, minimálně však na 1 rok.Poslední změna: 4. srpen 2020 11:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám