• RSS
 • Navigator

Vědec

Kroky, které musí vědečtí pracovníci z třetích zemí (tj. ti, kteří nemají občanství jedné ze zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska) před příjezdem podniknout, se liší v závislosti na plánované délce jejich pobytu.


Pobyt v ČR / schengenském prostoru do 90 dnů

Pobyt v ČR nad 90 dnů

Povinnosti cizince po příjezdu do ČR


Schengenské (krátkodobé) vízum za účelem vědeckého výzkumu


Legislativně upravuje:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

 • Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 21. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu

 • Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích


Žádost se podává ve státě, jehož je žadatel občanem nebo v němž má povolený pobyt, nejčastěji osobně na zastupitelském úřadu ČR- seznam úřadů najdete zde.


Podmínka:

 • cizinec, který má působit ve výzkumné organizaci, ne student (seznam organizací zde: sdělení MŠMT č. 292/2019 Sb)

 • uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování (§30c zák. č. 341/2005 Sb.)- bližší informace zde

 • v ČR bude vykonávat výzkumnou činnost maximálně 90 dní*

 • žádost se podává nejdříve 6 měsíců a nejpozději 15 dnů před cestou


*tzv. Pravidlo 90/180 = V schengenském prostoru lze na základě schengenského víza pobývat nejdéle 90 dní během jakýchkoliv 180 dní. Po vyčerpání 90 dní musí držitel schengenského víza tento prostor opustit. Je povinností cizince si počet dní ohlídat a nepřekročit jej.


Postup při podání žádosti:

 • zjistěte, na kterém konzulátu nebo v kterém vízovém centru budete žádost podávat

 • sjednejte si termín k podání žádosti

 • žádosti se obvykle podávají osobně a odebírají se biometrické údaje (otisky prstů)


Náležitosti:

 • dohoda o hostování- viz výše, originál v češtině, vydá hostující výzkumná organizace

 • cestovní doklad

 • formulář

 • fotografie (35 mm x 45 mm)

 • podpůrné dokumenty prokazující

  • účel cesty (dohoda o hostování)

  • ubytování (smlouva o ubytování, nájemní smlouva, podnájemní smlouva s dokladem o vlastnictví nemovitosti, potvrzení o zajištění ubytování, rezervace)

  • finanční prostředky (potvrzení o grantu, výpis z bankovního účtu apod.)

  • záměr opustit zemi (např. rezervace letenky/jízdenky)

  • cestovní zdravotní pojištění (musí být platné na území všech států schengenského prostoru a pokrývat celou dobu pobytu, minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR)

  • poplatek


O žádostech se běžně rozhodne během 3 – 5 dnů. Zákonná lhůta pro vyřízení je 15 dnů.


Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu


Legislativně upravuje:

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 • Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu

 • Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách


Žadatel může podat žádost ve státě, 1) jehož je občanem, 2) který vydal jeho/její cestovní doklad, nebo 3) ve kterém má povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Z tohoto pravidla místní konzulární příslušnosti jsou vyňati pouze občané nebo dlouhodobí / trvalí rezidenti států uvedených zde.


Kdo může podat žádost na našem území:

 • držitel dlouhodobého víza

 • držitel povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem

 • držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem EU, pokud hodlá pobývat na území déle než 1 rok


Podmínky:

 • cizinec, který má působit ve výzkumné organizaci, ne student (seznam organizací zde: sdělení MŠMT č. 292/2019 Sb)

 • uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování (§30c zák. č. 341/2005 Sb.)- bližší informace zde

 • v ČR bude vykonávat výzkumnou činnost déle než 3 měsíce


Postup při podání žádosti:

 • zjistěte, na kterém konzulátu nebo v kterém vízovém centru budete žádost podávat

 • sjednejte si termín k podání žádosti

 • žádosti se obvykle podávají osobně a odebírají se biometrické údaje (otisky prstů)


Náležitosti:

 • cestovní doklad

 • formulář zelená barva, „Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu“

 • 2 fotografie (35 x 45mm)

 • dohoda o hostování – viz výše, originál v češtině, vydá hostující výzkumná organizace

 • písemný závazek výzkumné organizace- doklad o tom, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka po skončení platnosti oprávnění k pobytu, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků

 • na požádání doklad obdobný výpisu z RT ČR – vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem a dále ze států, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, podrobné informace k jednotlivým zemím a jak tento doklad získat poskytne Staff Welcome Centre

 • poplatek - placený kolkovými známkami v konkrétní hodnotě, které lze zakoupit na každé poště

 • cestovní zdravotní pojištění- předkládá se v případě udělení víza


Doba hostování se pohybuje od tří měsíců do jednoho roku. Vědecký pracovník (žadatel) kontaktuje příslušný Zastupitelský úřad ČR v zahraničí, kterému zašle originál Dohody o hostování. ZÚ mu stanoví termín přijetí žádosti zpravidla v termínu 14 dnů od kontaktování tohoto ZÚ. Přehled víz a informace o postupu jsou zveřejněny na webu MZV ČR a každého ZÚ.


Vědecký pracovník osobně podává na zastupitelství žádost o povolení k dlouhodobému pobytu (DP) za účelem vědeckého výzkumu. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je 60 dnů.


V případě kladného vyřízení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadu, je nezbytné před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na pracovníka bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění, tzn. zahájení pracovního poměru.


Poslední změna: 29. červenec 2020 16:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám