• RSS
  • Navigator
  • Aktuality

Aktuality

1. ledna 2024

Změny v podmínkách pojištění dětí cizinců na území ČR


Od 1. 1. 2024 došlo v důsledku novelizace zákona o pobytu cizinců ke změně podmínek pojištění dětí na území ČR. Nově jsou povinně účastníky veřejného zdravotního pojištění:


1)všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu,


2)děti či nezletilé osoby narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR, za něž byla ve lhůtě 60 dnů podána žádost o povolení k dlouhodobému pobytu.


Odpovědnost a oznamovací povinnost za přihlášení dítěte/nezletilou osobu k veřejnému zdravotnímu pojištění má jeho/její zákonný zástupce, opatrovník či poručník.1. Cizinci mladší 18 let s platným povolením k dlouhodobému pobytu


Povinnost přihlásit se k veřejnému zdravotnímu pojištění je závislá na tom, zda má dítě/nezletilá osoba povolení k dlouhodobému pobytu a zda má k 1. 1. 2024 sjednáno komerční zdravotní pojištění cizinců:


V případě, že a)dítě/nezletilá osoba má povolení k dlouhodobému pobytu a k 1. 1. 2024 má uzavřeno komerční zdravotní pojištění cizinců, stává se účastníkem veřejného zdravotního pojištění následující den po skončení komerčního zdravotního pojištění cizinců. Dítě/nezletilou osobu je nutné přihlásit k vybrané pojišťovně nejpozději 8 kalendářních dnů před skončením platnosti komerčního pojištění.


V případě, že b)dítě/nezletilá osoba obdrží povolení k dlouhodobému pobytu až po 1. 1. 2024, účast ve veřejném zdravotním pojištění vznikne automaticky převzetím povolení k dlouhodobému pobytu. Dítě/nezletilou osobu je v tomto případě nutné přihlásit k vybrané pojišťovně do 8 kalendářních dnů po doručení povolení.2. Dítě narozené na území ČR matce, která má vydáno platné povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR


Narození dítěte, jehož matka je držitelkou platného povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, je nutné ohlásit do 8 dnů od narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte. V případě, že matka nemá veřejné zdravotní pojištění, pak je nutné narození dítěte ohlásit pojišťovně, u které je pojištěný otec.


Od 1. 1. 2024 dítě zůstává účastníkem veřejného zdravotního pojištění po celou dobu řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, a to za podmínky, že byla podána v době 60 dnů od jeho narození. Za dítě hradí pojistné jeho zákonný zástupce. Bližší informace jsou dostupné zde.Jak dítě zaregistrovat?


Zákonný zástupce, poručník nebo opatrovník při přihlášení dítěte na pobočce vybrané pojišťovně dokládá:


  • pobytové oprávnění dítěte/nezletilé osoby, à nebo Potvrzení o podání žádosti

  • rodný list dítěte/nezletilé osoby (a/nebo doklad o opatrovnictví nebo svěření do péče či rozhodnutí soudu o ustanovení poručníka),

  • svůj doklad totožnosti zákonného zástupce, opatrovníka nebo poručníka,

  • dokument prokazující ukončení komerčního pojištění (jen u situace popsané výše v bodě 1a),

  • pobytové oprávnění matky, která má povolen dlouhodobý pobyt na území ČR v případě, že se jedná o dítě/nezletilou osobu narozené/narozenou na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem, za něž byla ve lhůtě 60 dnů podána žádost o povolení k dlouhodobému pobytu (jen u situace popsané výše v bodě 2).

  • žádost o schválení dlouhodobého/trvalého pobytu v případě, kdy dítě narozené na území má doložit pobytové oprávnění, které ještě v době přihlašování není schválené pracovištěm MV (jen u situace popsané výše v bodě 2).


V případě, že jeden z rodičů dítěte je držitelem platného povolení k trvalému pobytu, je zdravotní pojištění dítěte plně hrazeno státem, pakliže žádost o povolení k trvalému pobytu pro něj byla podána do 60 dnů od jeho narození. Rodič při přihlášení dítěte na pobočce vybrané pojišťovny dokládá potvrzení o podání žádosti, které obdrží při jejím podání.


Pokud ani jeden z rodičů není držitelem povolení k trvalému pobytu, resp. matka není držitelkou povolení k dlouhodobému pobytu, musí být dítě pojištěno na základě komplexního zdravotního pojištění od narození u pojišťovny, která je oprávněna toto pojištění na území České republiky poskytovat.


Platnost veřejného zdravotního pojištění

Dítě/nezletilá osoba bude účastníkem veřejného zdravotního pojištění pouze do dovršení 18 let věku nebo do konce platnosti dlouhodobého pobytu. Po dovršení 18 let věku je nutné zřídit si komerční zdravotní pojištění. Doporučujeme se v tomto případě na jednu z pojišťoven, které nabízejí produkty komerčního zdravotního pojištění cizinců.


Platby zdravotního pojištění

Plátcem pojistného za nezletilého cizince je jeho zákonný zástupce, poručník nebo opatrovník. Výše pojistného je měsíčně 13,5 % z výše minimální mzdy pro daný rok a je tak stejná jako v případě osob bez zdanitelných příjmů.Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám